Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 648

 

ØSTIFTERNES KREDITFORENING

 

Stiftet i henhold til kreditforeningsloven af 20. juni 1850 og Foreningens statutter, stadfæstet af indenrigsministeriet d. 6. dec. 1851; sidstnævnte dato regnes for Foreningens stiftelsesdag.

 

 

    

Proprietær C. V. Thalbitzer, formand for

Kreditforeningens første repræsentantskab

 

Professor L F. Hansen.
formand for Kreditforeningens første direktion

 

Forud var gjort et betydeligt arbejde for Foreningens oprettelse fra en kreds af formående mænd, i første række af professor i skovbrug r. F. Hansen. Formålet var gennem lån til rimelig rente og på lempelige tilbagebetalingsvilkår at skaffe grundejerne (erhvervene) kapital til den opdrift, som begyndte i forrige århundredes sidste halvdel.

Foreningens første navn var "Creditforeningen af Grundejere i Sjællands Stift", men allerede i 1852 udvidedes Foreningens område med Lolland-Falsters stift, og Foreningen tog navnet "Creditforeningen af Grundejere i Sjællands og Lolland-Falsters Stifter". Da
området i 1854 yderligere udvidedes med Fyens
stift, ændredes Foreningens navn til
"Creditforeningen af Grundejere i de danske Østifter".

Dette navn bevaredes indtil 1915, da Foreningen af praktiske grunde antog navnet
"Østifternes Kreditforening".

Foreningen udlåner indenfor sit område i enhver art af grundejendomme som opfylder
de statutmæssige betingelser. De principper, hvorpå kreditforeningsideen bygger, er nedlagt i førnævnte lov og statutter, som i tidens løb flere gange er fornyet, sidst i 1936-37, og er i store træk følgende:

Kreditforeningen er mellemled mellem debitor og kreditor. Til den ene side vurderer den
lånsøgers ejendom og udbetaler ham lånet i kasseobligationer, der afsættes til dagens kurs på børs, i bank eller hos veksellerer, og modtager debitors rente af og afdrag på lånet i halvårlige terminer; til den anden side indløser Foreningen i halvårlige terminer kreditors kasseobligationskupons samt udtrukne kasseobligationer, til hvilken sidste indløsning debitors afdrag medgår. Den store sikkerhed, disse obligationer byder kreditor, er baseret på maksimumbelåning 60 % af ejendommens handelsværdi, debitorernes solidariske ansvar og reservefonds.

Da kasseobligationernes kurs er svingende efter pengemarkedets vilkår, har man gennem

tiderne forsøgt tilpasning ved skiftende at udstede kasseobligationer til 3 - 31/2 - 4 - 4%
og 5 % årlig rente.

Foreningens første udlån foretoges i dec. 1851; dens senere virke belyses af følgende data:

 

 

Overretsprokurator S. F. C. Nyholm,

medlem af Kreditforeningens første direktion

 

 

Grosserer P. A. Halkier
medlem af Kreditfore
ningens første direktion

 

                                                            Antal lån     Udlånets restgæld

                                         31/3 1852:           190     1.156.500 kr.
                                         31/3 1876:        9.089     70.476.796
                                         31/3 1901:      20.687     248.535.937
                                         31/3 1939:    102.117     1.436.748.999
                                         31/3 1949:    114.741     2.090.893.956

 

Foreningen har selvstyre under indenrigsministeriets, fra 1949 under arbejds- og bolig-
ministeriets tilsyn, d. v. s. debitorerne er Foreningens medlemmer, som gennem

generalforsamlinger og ved de af dem blandt medlemmerne valgte tillidsmænd, repræsentanterne, selv leder og kontrollerer Foreningens virksomhed.

Repræsentanterne - hver indenfor sit distrikt - afgiver tillige erklæring om de ejendomme, hvori søges lån, efter at disse forud er vurderet af Foreningens vurderingsmænd, og fører det senere tilsyn med panterne.

Direktionen, der vælges af repræsentanterne, foretager udmåling af lån, udnævner vurderingsmændene, og er i øvrigt rådgivende og forslag stillende overfor repræsentantskabet samt udfører Foreningens daglige forretninger sammen med Foreningens personale.

Repræsentantskabets første formand var proprietær C. V. Thalbitzer (d. 1867).

Dets nuværende formand er landstingsmand købmand Axel B. Lange (f. 28. juli 875).

Foreningens første direktion bestod af: professor L F. Hansen (f. 1810, d. 1873), formand,
overretsprokurator (senere nationalbankdirektør) S. F. C. Nyholm (f. 1810, d. 1869)
og
grosserer P. A. Halkier (d. 1859).

Nuværende direktion: højesteretssagfører Th. Thorsteinsson (f. 2. september 1889), formand, cand. jur. Gunnar Hall (f. 6. november 1884), arkitekt Niels Pedersen (f. 1879)
og murermester Kaj Fugmann (f. 15. juli 1902).

Adresse: Jarmers Plads 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage