Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 104
Cloë - Cohn
 

 

Brødrene Cloëtta A/S, chokoladefabrik.

­Grundl. d. 3. nov. 1862 af konsul Christoph Cloetta (f. 1835 i Schweiz, d. 1897), der i flere år havde drevet konditori i København, sam­men med brødrene Bernhard· og Nuttin Cloetta.

 

Fabrikken i Hørsholmsgade

 

 

Virksomheden påbegyndtes i "Sortedams Møllen", men allerede i 1865 flyttedes den til egen fabrik i Niels Hemmingsens Gade nr. 32, hvor den forblev til 1901, da den over­førtes til Hørsholmsgade.

 

I 1873 oprettedes der en fabrik i Malmø og i 1896 en fabrik i Oslo.

Efter grundlæggerens død fortsattes virk­somheden af hans enke, Ida Cloetta, f. Friis (f. 1848, d. 1901) og af sønnen, generalkonsul Fritz Cloetta (f. 1876, d. 1950).

 

I 1929 omdannedes virksomheden til et ak­tieselskab, hvis bestyrelse bestod af direktør Valdemar Hansen (f. 1870), overretssagfører Albert Helweg-Larsen (f. 1876) og direktør Max Hey (f. 1884, d. 1941), der tillige blev selskabets direktør.

 

Direktør Max Hey havde siden 1918 været leder af A/S Christian F. Kehlet (grundlagt i 1825), som var medvirkende ved stiftelsen af A/S Brødrene Cloetta, og der er stadig et intimt samarbejde mellem de to firmaer.

 

Selskabets bestyrelse består nu af: grosserer Holger Hjorth (f. 1878), der er selskabets di­rektør siden 1941, højesteretssagfører Flem­ming Allerup (f. 1893), der er bestyrelsens formand, fru Nanna Hey, disponent J. O. H. Svenfelt, Ljungsbro, Sverige, og bankdirektør A. O. R. Carlsten, Stockholm.

 

Fabrikken var til at begynde med særlig anlagt paa fremstillingen af koge- og spise­chokolade, men omkring år 1900 gik Cloetta i spidsen med fremstilling af fyldte chokola­der, hvortil der fordres langt større finhed i chokoladen og som følge heraf mere moderne maskiner. Fabrikken står foran betydelige ud­videlser i det Øjemed at hævde sin position såvel på det danske som de udenlandske mar­keder.

Adresse: Hørsholmsgade 20, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Frits Clorius, bagerforretning.

Grundl. d. 8. maj 1841 af Gottlieb Clorius (f. 1806, d. 1877). Indehaver (siden 1940): oldesønnen, Frits Clo­rius (f. 1908).

Adresse: Kordilgade 21, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Codan, se Dansk Galoche- og Gummifabrik ­Codan.

 

Cohn & Haensch, farveri.

Grundl. d. 1. nov. 1878 af P. Cohn (f. 9. april 1830, d. 1921). In­dehaver (siden 1939): Aage Haensch (f. 1901).

Adresse: C. F. Richs Vej 105, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. COHEN´s BOGTRYKKERIER, A/S

Er oprettet 1858 af Isak Cohen, der i 1875 optog A. A. Lange (d. 1910) som Kompagnon, og denne blev Eneindehaver ved Cohens Død i 1894. I 1896 omforandredes Firmaet ved Sammenslutning med Bogtrykker Georg A. Bach til A/S I. Cohen´s Bogtrykkerier med forannævnte Georg A. Bach som administrerende Direktør. Efter Sammenslutningen er Virksomheden bleven betydelig udvidet og omfatter nu foruden Bogtrykkeri, Bogbinderi, Papirforretning og Clichéanstalt.

Adresse: Tordenskjoldsgade 16, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. H. COHEN & LAMM

Vekselererfirma, er grundlagt 1854 af Moses Hartvig Cohen (f. 1827, d. 1903) og David Lamm (f. 1817 i Stockholm, d. 1880).  

Efter sidstnævntes Død indtrådte hans Søn, Aron Frederik Lamm i Forretningen, og fra 1903 er han Eneindehaver.

Adresse: Holmens Kanal 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Albert B. Cohn's Eftf. ved E. Pinner, agentur­forretning.

Grundl. i 1889 af Albert B. Cohn (f. 6. maj 1864, d. 21. okt. 1923), der d. 12. nov. 1889 fik borgerskab i Kbhvn. Forretnin­gen er grundlagt som grossererforretning i vinbranchen samt skibsproviantering en. gros, men senere omdannet til agenturforretning for førende udenlandske huse i vin- og spiritus­branchen.

I 1923 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, Edgar Pinner (f. 10. sept. 1887). Forretningen, der er grundlagt i Frederiksgade nr. 12, flyttedes senere til Sankt Annæ Plads nr. 18 og i 1921 derfra til den nu­værende adresse.

Adresse: Toldbodvej 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Cohn's Sønner, metalstøbere.

Grundl. n, 17. april 1884 af Carl Isidor Cohn (f. 1854, d. 1937). Nuværende indehavere: Helmuth Cohn (f. 1887) og Armand Cohn (f. 1892).

Adresse: Carl Jacobsens Vej 26, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M.B. Cohn A/S, teknisk maskinhandel.

M. B. Cohn (f. 1819, d. 1891) fik den 24. nov. 1848 borgerskab som cigarfabriqueur; kort efter på­begyndtes skibsprovianteringsforretning.

Siden 1905 driver firmaet teknisk maskinhandel.

Om­dannet til aktieselskab i 1941. Direktion: C. F. Glad, C. C. Glad og R. V. Raff.

Adresse: Bredgade 76, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Michael Cohn, fodtøj en gros.

Grundl. i 1875 af Bernhard Cohn (f. 1847, d. 1911).

I 1908 op­toges sønnen, den nuværende indehaver, Mi­chael Cohn (f. 1886) i forretningen efter at være hjemkommet fra et flerårigt ophold i ud­landet.

Efter faderens død i 1911 overtog han forretningen, der om­fatter en gros- og agen­turvirksomhed samt fa­brikation under sær­skilt firma, A/S "Mer­cator", Dronningensga­de nr. 68, der fremstil­ler "Micco" damesko.

 

Michael Cohn

 

 

Fabrikationen er specialiseret på det mest moderne og elegante fodtøj for damer og børn, og varerne sælges både her i landet og til eks­port specielt til de nordiske lande. Iblandt de udenlandske agenturer findes. de mest bekend­te skotøjsfabrikker i Europa og. Amerika.

Michael Cohn har deltaget ivrigt i sin bran­ches organisationsarbejde, og foruden at sidde i ledelsen af Foreningen af danske Skotøjs-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage