Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 77
Brøn - Brøn
 

Brønderslev Cementstøberi.

Grundl. ca. 1900 af Per Poulsen. Indehaver (siden 1926): Søren Nielsen (f. 1892).

Adresse: Nørregade 30, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønderslev Materialhandel, Nicolaj Hassing.

Grundl. i 1889 af Nicolaj Hassing (f. 1862, d. 1937). Ved grundlæggerens død i 1937 overtoges forretningen af hans datter, frk. E. K.

Hassing (f. 1895), der i 1946 optog V. K. Mad­sen (f. 1918) som medindehaver.

Adresse: Algade 1, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønderslev Sparekasse.

Grundl. d. 1. april 1870. Formand for tilsynsrådet er: husejer Chr. Jacobsen. Direktør (siden 1937): L. 0ster­gaard (f. 1896).

Adresse: Jernbanegade 5, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønderslev Teglværker A/S.

Grundl. i 1883 af Gerhard Poulsen (f. 1857, d. 1930). I 1919 sammensluttet med Jens Christensen' s Tegl­værk og i 1932 omdannet til aktieselskab. Di­rektør: A. Pedersen (f. 1896).

Adresse: Aalborgvej, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønderslew & Lohse, skrædderi og herreek­vipering.

Grundl. i 1872 af C. H. Brønderslew og E. A. E. T. Lohse. I året 1900 udtrådte C. H. Brønderslew af firmaet, der derefter fortsattes af Lohse som indehaver.

I 19150ver­toges firmaet af sidstnævntes nevø, den nu­værende indehaver, civilingeniør Emilio Lohse (f. 1884), der i 1946 optog W. Erl. Hansen som medindehaver.

Adresse: Amagertorv 31, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. BRØNDUM & SØN

Spritfabrik, er grundlagt 1830 af kgl. Agent Anton Brøndum (f. 1806, d. 1869), der i 1858 optog sin Søn, Alfred G. Brøndum (f. 1840, d. 1893) i Firmaet og forandrede dettes Navn til A. Brøndum & Søn. Efter Alfred Brøndums Død fortsattes Virksomheden af hans enke, Emma, f. Lorentzen, men Året efter, 1894, overgik Firmaet til A/S De danske Spritfabrikker under Navn A/S De danske Spritfabrikker, fh A. Brøndum & Søn.

Adresse: Snaregade 12, 14. København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Brøndums Patentbureau (Aarhus Patentbu­reau).

Grundl. d. 15. okt. 1905 af M. V. Brøn­dum (f. 1877, d. 1946), der drev Bureauet ind­til sin død med fru Marie Brøndum som pro­kurist. Siden M. V. Brøndum's død i 1946 vi­dereføres bureauet af fru Brøndum som ene­indehaver.

Adresse: Banegårdsgade 33, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. D. Brøndum's Kolonialhandel.

Grundl. i 1847 af Erik Brøndum (d. 1892). I 1890 overtaget af sønnen, C. Degn Brøndum. Siden 19'46 ejes forretningen af Skagens Museum. Fra 1. juli 1950 er Lars Lundholm (f. 1903) forpagter af forretningen.

Adresse: Lars Kruses Vej 2, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. W. BRØNDUM´S EFTERFØLGER

Spritfabrik, er anlagt i 1842 som Ølbryggeri af A. A. Brøndum. 1844 omdannedes Virksomheden til Sprit- og Gærfabrik og i 1862 overdroges den til Sønnen Rasmus William Brøndum, efter hvis Død 1874 den overgik til Aage Borchhorst, derefter til Grosserer Th. Colding, der atter solgte den til A/S Kbhvn.s Spritfabrik.

Adresse: Store Kongensgade 110, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Th. & F. Brøndum, manufakturhandel.

Grundl. ca. 1750. Nuværende indehavere (siden 1941):

Th. Brøndum (f. 1893) og F. Brøndum (f. 1891) .

Adresse: Torvet, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brønnums Maskinfabrik A/S.

Dette selskab kan føres tilbage til firmaet D. Løwener & Co., Maskinfabrik og Jernstøberi, grundlagt 22. sept. 1838 på Christianshavn, Overgaden o. V. 6. 1876 flyttedes støberiet til Køhlersvej i Sundby, nu Holmbladsgade. En søn af grund­læggeren udtrådte af firmaet omkring 1890 og dannede maskinfirmaet V. Løwener, og den 8. nov. 1890 omdannedes fabriken til A/S Christianshavns Jernstøberi og Maskinværk­steder med fabrikation af kakkelovne, komfurer, bygningsstøbegods, kedler og beholdere samt centralvarmeanlæg. I 1897 ophævedes aktieselskabet, og virksomheden fortsatte s som personligt firma under navn: Christians­havns Jernstøberi og Maskinværksteder, Ludv. Brønnum. Samtidig overtoges fabrikationen

 

     

Ludv. Brønnum      Egil Brønnum

 

efter firmaet A. H. Tønderings Jernstøberi, med skibskomfurer som speciale, og værkste­derne flyttedes til støberiets grund i Holm­bladsgade. Efter L. Brønnums død i 1902 over­toges ledelsen af sønnen, civilingeniør Egil Brønnum (f. 23. maj 1875), og 1. maj 1906 indgik virksomheden under De Forenede Jern­støberier A/S med E. Brønnum som direktør i Holmbladsgade.

Den 1. juli 1932 flyttede A/S De Forenede Jernstøberier en del af pro­duktionen til Frederiksværk og overdrog sam­tidig maskinværkstederne i Holmbladsgade med tilhørende produktion af modeller til et selvstændigt aktieselskab, Brønnums Maskin­fabrik, med E. Brønnum som direktør. Den 1. jan. 1950 tiltrådte fabrikant Svend Heineke som adm. direktør og civilingeniør E. H. Nord­vad som direktør. Fabrikation: restaurations:" komfurer, skibskomfurer samt kogegryder og køkkenanlæg m. m. for gas, olie, kul, damp og elektricitet.

Adresse: Holmbladsgade 47, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oluf Brønnum & Co., køkkenudstyrsforretning.

Grundl. d. 25. sept. 1874 af Oluf Brønnum (f. 1846, d. 1927).

 

Oluf Brønnum

 

 

Den 25. sept. 1924 overdrog han forretningen til sønner­ne, Axel Brønnum (f. 1877, d. 1935) og Emil Brønnum (f. 1879, d. 1947); fra Axel Brøn­nums død i 1935 var Emil Brønnum enein­dehaver indtil han i 1947 afgik ved døden; hans enke, fru Alma Brønnum er nu enein­dehaver af firmaet. Den daglige ledelse forestås af Oluf Brønnum Schou

(f. 1914) og Kaj Brønnum (f. 1920) (sidst­nævnte er søn af ovennævnte Axel Brønnum).

Forretningen er grundlagt i Hotel "Kongen af Danmark"s ejendom og specialiserede sig efterhånden i køkkenudstyr; almindeligt isen­kram gled helt i baggrunden, således at for­retningen udelukkende blev køkkenudstyrsfor-

    

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage